1. Başvuru ne zaman yapılmalı

1.a. 421 Sayılı VUK Genel Tebliği kapsamında zorunlu olarak e-Defter tutacaklar

Bu kapsmada olan mükelleflerin, başvuru tarihleri ve uygulamaya geçiş tarihleri, 67 Sıra

Numaralı Vergi Usul Kanunu Sirküleri’nin “421 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel

Tebliğinin Elektronik Deftere Geçiş Süresi Hakkında Açıklamalar” maddesinde açıklanmıştır.

Sirkülere, http://edefter.gov.tr/dosya/VergiUsulKanunuSirkuleri67.pdf linkinden ulaşabilirsiniz.

 

1.a.1. Mali Yılı, Takvim Yılı olan mükellefler

421 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında elektronik defter tutma

zorunluluğu bulunan mükelleflerden mali yılı, takvim yılının birinci ayında başlayanlar

başvurularını en geç 2014 yılı Aralık ayı içersinde yapmış olmalıdırlar. Başvuruları G.İ.B.

tarafından onaylanan mükellefler, başvuru tarihini takip eden ay başından itibaren e-Defter

tutmaya başlayacaklardır.

Başvuru Tarihi e-Defter Tutmaya Başlama Tarihi

1.a.2. Özel Hesap Dönemine tabi mükellefler

Özel hesap dönemine tabi olanlar (mali yıl başları takvim yılının birinci ayından farklı olanlar) en

geç Kasım/2014’de e-Defter uygulamasına başvurmalı ve en geç 2014 Aralık ayı içerisinde,

elektronik defter tutmaya başlamalıdırlar. Özel Hesap Dönemine tabi mükellefler, başvuru

tarihini takip eden özel hesap dönemi ay kesri itibariyle e-Defter tutmaya başlayacaklardır.

Başvuru Tarihi e-Defter Tutmaya Başlama Tarihi Mali Yıl Başlangıç – Bitiş Tarihi

1.b. Gönüllü olarak e-Defter’e geçmek isteyen mükellefler

Gönüllü olarak e-Defter tutmak isteyen gerçek kişi mükellefler Nitelikli Elektronik İmza veya Mali

Mühürlerini, Tüzel kişi mükellefler Mali Mühürlerini temin ettikten sonra istedikleri tarih itibariyle

başvuru yapabilirler. Başvurularının kabulunun ardından G.İ.B. tarafından gönderilen e-postada belirtilen tarih itibariyle e-Defter tutmaya başlarlar.

 

 

2. Başvuru nasıl yapılacak?

e-Defter Uygulamasına başvurular yalnız elektronik ortamda yapılabilmektedir.

Elektronik başvuru formuna e-Defter Portalı ( http://edefter.gov.tr ), Ana Sayfasında yer alan

“Elektronik Başvuru Yapmak İçin Tıklayınız” düğmesine tıklayarak girebilirsiniz. Aşağıdaki resimde

başvuru düğmesinin yeri gösterilmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Başvuru yapmak için tıklamadan önce aşağıdakileri yapmış olduğunuzdan emin olunuz.

 Akıllı Kart Okuyuculu Mali Mühüre sahip olunmalı

 Mali Mühür veya Nitelikli Elektronik Sertifika’nın sürücüleri kullanacağınız bilgisayara yüklenmiş

olmalı

 

3. Başvuruda Kullanılacak Mali Mühür

Elektronik başvuru formu; tüzel kişiler, diğer kurum ve kuruluşlar ile tüzel kişiliği olmayan ortaklıklar

için yapılan başvurularda Mali mühürle, gerçek kişiler için yapılan başvurularda Nitelikli Elektronik İmza

veya Mali Mühürle onaylanacaktır. Bu nedenle başvuru öncesinde kullanılacak olan Mali Mühürün

hazır tutulması ve eğer mali mühür veya nitelikli elektronik sertifika ilk kez kullanılıyorsa sürücülerinin

başvuru öncesinde yüklenmiş olması gerekmektedir. Mali Mühür Sertifikalarının yüklenmesi ile ilgili

detaylı bilgiye aşağıdaki linkte yer alan rehberin “4. Mali Mühür veya NES (Nitelikli Elektronik Sertifika)

ile Başvuruya Devam Edilirken Dikkat Edilecek Hususlar” bölümünde bulabilirsiniz.

http://edefter.gov.tr/dosyalar/kilavuzlar/e-DefterUygulamasiBasvuruKilavuzu.pdf

Dikkat ! Akıllı Kart okuyuculu Mali Mührünüz var ve şifrenizi biliyorsanız bu maddenin

aşağıdaki bölümü sizinle ilgili değildir.

Başvurunun imzalanması aşamasında kullanılacak olan Mali Mührün mutlaka bilgisayarların USB

çıkışlarına takılabilir Akıllı Kart Okuyucusuna yüklü olması gerekmektedir. e-Fatura için HSM üzerine

yüklenmiş sertifikaları kullanan mükelleflerin TÜBİTAK-BİLGEM Kamu Sertifikasyon Merkezi’ne

(KamuSm) başvurarak Akıllı Kart Okuyucusu temin etmeleri gerekmektedir. Başvurular elektronik

olarak aşağıdaki adresten yapılmaktadır.

https://mportal.kamusm.gov.tr/bp/edf.go

Akıllı Kart Okuyuculu Mali Mühür sertifikası olmayanlar, bu sertifikalarını e-Fatura entegratörüne

vermiş olanlar veya yeni sertifika almak isteyenler; Mali Mühür sertifikasına başvurmadan önce Mersis

bilgilerinin güncel olup olmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. Mali Mühür Sertifikası başvurusu

sırasında mükellefin Mersis bilgilerinin eksik veya güncel olmaması durumunda “Belirttiğiniz kurum

adına işlem yapma yetkiniz bulunmamaktadır. Lütfen Ticaret Sicil Müdürlüğü veya Vergi Daireniz ile

irtibata geçip bilgilerinizi güncelletiniz.” hata mesajı verilmektedir.

Mersis bilgilerinin doğruluğu T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Merkezi Sicil Kayıt Sistemin’e

aşağıdaki linkten ulaşarak üyelik işlemlerinizi tamamlayıp kontrol edebilirsiniz.

http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/Login/tabid/110/Default.aspx?returnurl=%2f

Mersis kaydınız güncel değilse, Ticaret Sicil Müdürlüğü veya Vergi Daireniz ile irtibata geçip Mersis

kaydınızı güncellettikten sonra Mali Mühür Sertifikası başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

 

4. e-Defter Başvuru Formu ?

E-Defter Başvurusu düğmesine tıkladığınızda karşınıza aşağıdaki form gelecektir. Bu formu Internet

Explorer ile açamıyorsanız, Google Chrome veya Mozilla ile açmayı deneyin.

Form’da zorunlu alanlar mükellef türüne göre değişiklik göstermektedir. Aşağıda yer alan formda kırmızı olan alanlar Tüzel Kişi mükellefler için doldurulması zorunlu olan alanlardır.

 

E-DEFTER CANLI ORTAM ENTEGRASYON BAŞVURUSU

Gelir İdaresi Başkanlığı

Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığı (I)

Yevmiye defterim ile büyük defterimi 1 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliği düzenlemelerine uygun biçimde e-Defter olarak tutmak istiyorum. Talebimin değerlendirilmesi ve gerekli işlemlerin yapılması hususunda gereğini arz ederim

 

 

 

 

Elektronik Başvuru’nuzu yaparken formun alt kısmında yer alan aşağıdaki şartları da kabul ettiğinizi

beyan etmiş oluyorsunuz.

Tarafıma e-Defter Uygulamasından yararlanma izninin verilmesi halinde;

1) e-Defter Uygulaması ile ilgili yayımlanan genel tebliğ ve diğer ilgili düzenlemelerle getirilecek

usul ve esasların tümüne uyacağımı, e-Defter Uygulamasının kullanımı ile ilgili her türlü

sorumluluğu kabul ettiğimi,

2) e-Defter Uygulamasında oluşturulan kullanıcı hesabımın yetkisiz ve ilgisiz kişilerce kullanımına

izin vermeyeceğimi ve kullanıcı hesabı ile ilgili bilgilerimi kimseye devretmeyeceğimi,

kiralamayacağımı, satmayacağımı ve maddi-gayrimaddi herhangi bir menfaate konu

etmeyeceğimi, kullanıcı hesabım ile başkaları tarafından işlem yapıldığını öğrendiğim anda

durumu Gelir İdaresi Başkanlığına bildireceğimi,

3) e-Defter oluşturma, imzalama/mühürleme, muhafaza etme işlemlerimi sadece başvuru formu

ekinde bildirdiğim yazılımla yerine getireceğimi, bunlar dışında başka yazılım, program ve araçları

kullanmayacağımı, bildirdiğim yazılımı/yazılımları değiştirmek istemem halinde başvurumu

yenileyeceğimi,

4) e-Defter Uygulamasını başka amaçlarla kullanmayacağımı, belirlenen kurallar dışında e-defter

ve/veya e-defter beratı göndermeyeceğimi aksi durumda doğacak her türlü sorumluluğun tarafıma

ait olduğunu,

5) Kullanıcı hesabıma ulaştırılan defter beratı ve diğer tüm bilgi ve belgelerin, hesabıma

ulaştırıldığı andan itibaren bilgim dahiline girdiğini,

6) Gerek e-Defter Uygulaması gerekse yapılacak diğer düzenlemeler çerçevesinde kullanıcı

hesabım aracılığı ile yapılan tüm işlemlerin tespit ve tevsikinde Gelir İdaresi Başkanlığına ait

kayıtların esas alınacağını, kabul ve taahhüt ediyorum.

 

5. Başvuruda dikkat edilmesi gereken hususlar
 

5.a. Tüzel Kişi Mükelleflerin Doldurması Zorunlu olan alanlar

 Vergi Kimlik Numarası (VKN)

 Unvanı

Mükellefin Ticaret Sicil Gazetesindeki unvanı kısaltma yapılmadan girilecektir.
 

 Uyumlu Yazılım

Başvuru yapılmadan önce e-Defter için kullanılacak uyumlu yazılımın belirlenmiş olması

gerekmektedir. e-Defter ve Beratların hazırlanacağı G.İ.B.’den uyumluluk onayı almış

yazılımın adı listeden seçilecektir. Bu bölümde doğru yazılım seçildiğine özellikle dikkat

edilmelidir. Çünkü uygulamaya geçişle hazırlanacak defter ve beratların içersinde de

uyumlu yazılımın adı ve sürümü yer alacaktır. Yanlış bir yazılım seçilmesi durumunda

beratlar yüklenirken, başvuruda belirtilen yazılım ile yüklenilen berat içersindeki uyumlu

yazılım ismi aynı olmayacağından beratlar yüklenemeyecektir.

Mega Yazılım ’ı bu listeden “MEGA e-Defter 1.00” şeklinde doğru olarak seçtiğinize emin olunuz

 

Adresi

Mükellefin, Mersis’te kayıtlı adresi

 Telefon Numarası

 Elektronik Posta Adresi

Mükellefe e-Defter başvurusu ile ilgili bilgilendirme e-postasının gönderileceği adres.

 İrtibat Kurulacak Kişiye Ait Bilgiler

 Adı

 Soyadı

 Telefon Numarası

 Cep Telefonu

 Elektronik Posta Adres

 

5.b. Gerçek Kişi Mükelleflerin Doldurması Zorunlu olan alanlar

 TC Kimlik (TCKN)

 Adı

Gerçek kişi mükellefin kimliği üzerinde yer alan tüm adları

 Soyadı

Gerçek kişi mükellefin kimliği üzerinde yer alan tüm soyadları

 Uyumlu Yazılım

Bkz. 4.a. maddesindeki Uyumlu Yazılım

 Adresi

 Telefon Numarası

 Elektronik Posta Adresi

Mükellefe e-Defter başvurusu ile ilgili bilgilendirme e-postasının gönderileceği adres.

 İrtibat Kurulacak Kişiye Ait Bilgiler

 Adı

 Soyadı

 Telefon Numarası

 Cep Telefonu

 Elektronik Posta Adresi

 

 

6. Başvuru Formunun İmzalanması

Başvuru formunda zorunlu olan tüm alanları eksiksiz doldurduğunuzda, formdaki “Kaydet” düğmesi

aktif hale gelecektir. Kaydet düğmesine tıkladığınızda, başvurunuzu Mali Mühür sertifikanız ile

imzalamanız için “Kart Giriş” ekranına geçilecektir. Bu nedenle, “Kaydet” düğmesine tıklamadan

önce Mali Mührünüzün bilgisayarınıza takılı ve sürücülerinin de yüklenmiş olduğundan emin

olunuz.

“Kart Giriş” ekranında, bilgisayarınıza takılı olan ve sürücüleri daha önceden tanımlanmış olan Mali

Mührü “Tanımlı Kartlar” listesinden seçip, Mali Mührünüzün şifresini “Kart Şifresi” kutusuna yazdıktan sonra sağ tarafta yer alan “Giriş” düğmesine tıklayın.


Şifrenizi doğru olarak girdiyseniz, Mali Mührünüzdeki sertifika bilgileri ekranda listelenecektir. Sertifika

bilgilerinizin listelenmesinin ardından, formun alt kısmında yer alan “İmzala” düğmesine tıklayarak

başvuru formunuzu Mali Mührünüzle imzalayıp başvurunuzu tamamlamış olursunuz.

Başvurunuz başarılı olarak alındı ise “İşlem Başarılı” mesajını almanız gerekmektedir.

Gelir İdaresi Başkanlığının başvurunuzu uygun bulması durumunda Başvuru Formu’nuzda yer alan eposta adresine, Başvuru Formu’nun numarası ile pdf kopyasını ve e-Defter uygulamasına geçiş

tarihinizi içeren bir e-posta gönderecektir.

Başvurunuz başarısız olmuşsa, hatayla ilgili bir açıklama mesajı almanız ve hataları gidererek Başvuruyu tekrarlamanız gerekecektir.